Print this text

Privacy statement

ERGO Insurance nv respecteert uw privacy
ERGO Insurance nv hecht veel belang aan de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers. Ofschoon de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. In dit geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

Door zich toegang te verschaffen tot de internetsite van ERGO (www.ergo.be), verklaart de internetgebruiker dat hij kennis heeft genomen van de informatie hieronder en geeft hij aan ERGO Insurance nv de toelating om de door hem via de internetsite van ERGO (met inbegrip van de naar e-mailadressen van ERGO Insurance nv toegestuurde elektronische posten, de cookies, de omgevingsvariabelen, …) meegedeelde persoonlijke gegevens te verwerken zoals hieronder bepaald.

Verantwoordelijke voor de verwerking
De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens van de betrokken natuurlijke personen die via de internetsite van ERGO worden meegedeeld, is ERGO Insurance nv met zetel gevestigd te 1000 Brussel (België), Bischoffsheimlaan 1-8 (e-mail: info@ergo.be).

Doeleinden van de verwerking
Alleen al door het feit dat de gebruiker op deze website een formulier met zijn persoonlijke gegevens invult, machtigt deze ERGO Insurance nv om over te gaan tot de verwerking van zijn persoonlijke gegevens en om deze te gebruiken voor intern bedrijfsbeheer. Men verstaat onder "intern bedrijfsbeheer" klantenadministratie, beheer van bestellingen, leveringen, facturatie, diensten, opvolging van de solvabiliteit, evenals marketing en gepersonaliseerde publiciteit.

Doorgifte van persoonsgegevens aan derden   
De internetgebruiker gaat ermee akkoord dat de gegevens die worden ingebracht of worden geregistreerd op de website kunnen verwerkt worden in de bestanden van de entiteiten van de groep waarvan ERGO Insurance nv deel uitmaakt en de vennootschappen waarmee ERGO Insurance nv contractueel is verbonden in het kader van haar activiteiten.

ERGO Insurance nv treft de nodige maatregelen opdat die derden het vertrouwelijke karakter van deze gegevens zouden vrijwaren en om de beveiliging van deze gegevens te waarborgen, in het bijzonder ook wanneer dit tot gevolg heeft dat persoonsgegevens worden overgedragen naar landen buiten de Europese Unie met een wetgeving die geen evenwaardig beschermingsniveau voor persoonsgegevens biedt als België of de Europese Unie. Deze derden hebben zich ertoe verbonden de best mogelijke bescherming van de uitgewisselde gegevens te garanderen en zijn, wat deze gegevens betreft, gehouden tot een geheimhoudingsplicht.

Een lijst van vennootschappen aan wie persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven is beschikbaar op eenvoudig verzoek op volgend e-mailadres: info@ergo.be.

Er worden aan andere derden geen persoonsgegevens meegedeeld behalve indien hiervoor de uitdrukkelijke toelating van de internetgebruiker werd verkregen, ingevolge een Belgische of buitenlandse wet, indien een gewettigd belang dit rechtvaardigt of op grond van een uitdrukkelijk bevel van een toezichthoudende overheid of op grond van een gerechtelijke beslissing.

Gevoelige gegevens
Gegevens met een etnisch of raciaal karakter, gegevens met betrekking tot politieke, levensbeschouwelijke of godsdienstige overtuigingen, gegevens met betrekking tot het lidmaatschap van een vakvereniging of tot het seksuele leven worden niet verwerkt, behalve als zij uit gegevens, waarmee de internetgebruiker wordt geïdentificeerd, blijken (voornamelijk zijn naam, voornaam, adres en nationaliteit). Bijgevolg laat de internetgebruiker de verwerking van deze gegevens toe, in overeenstemming met artikel 6 van de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De categorieën van personen die toegang hebben tot deze gegevens zijn de personeelsleden van ERGO Insurance nv en, in voorkomend geval, de personeelsleden van de andere vennootschappen van de ERGO Insurance nv groep die belast zijn met de verwezenlijking van een of meer doelstellingen die hierboven vermeld werden, evenals, in voorkomend geval, de personen die door de internetgebruiker zijn aangeduid, of de personeelsleden van andere vennootschappen waarvan de tussenkomst nodig is om één van de hierboven vermelde doelstellingen te bereiken.

Recht van toegang, verbetering en verzet
Elke gebruiker heeft recht van toegang tot de gegevens die op hem betrekking hebben en kan, desgevallend, onjuiste gegevens doen verbeteren alsook de onwettig verwerkte gegevens doen schrappen volgens de voorwaarden voorzien in de wet. Hij kan zich op elk ogenblik, gratis, op eenvoudig verzoek en zonder opgaaf van reden, verzetten tegen de verwerking van gegevens die op hem betrekking hebben voor doeleinden van commerciële prospectie ('direct marketing') door ERGO Insurance nv en/of zijn instemming herroepen met de uitwisseling van gegevens die op hem betrekking hebben.

Om gebruik te maken van dit recht, richt de gebruiker zich tot ERGO op volgend e-mailadres: info@ergo.be

Cookies
Op de internetsite van ERGO wordt gebruik gemaakt van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op  de computer van de internetgebruiker worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken.. De door het cookie gegenereerde informatie over het gebruik van de website (met inbegrip van het IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website wordt gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Voor meer informatie hierover verwijzen wij naar de site van Google: http://www.google.com/intl/nl/analytics/tos.html 

De 'cookies' die worden aangemaakt door de internetsite van ERGO (taal, postcode en agentschap) laten toe dat de diensten worden afgestemd op de specifieke behoeften van elke internetgebruiker, die kunnen worden geïdentificeerd met behulp van deze 'cookies'.

De meeste internetbrowsers (internetnavigatoren) zijn automatisch ingesteld om 'cookies' te aanvaarden. Door de instelling van zijn internetbrowser te wijzigen, kan de internetgebruiker er echter voor zorgen dat hij verwittigd wordt telkens er een 'cookie' wordt gestuurd, of nog, beletten dat 'cookies' worden gecreëerd of bewaard op zijn harde schijf. Dit kan invloed hebben op de vlotte communicatie met de ERGO-website.

Meer informatie over de aansprakelijkheid van ERGO Insurance nv voor gegevens op de ERGO-website, over de intellectuele eigendomsrechten op de informatie op de ERGO-website en andere juridische informatie vindt u in het  wettelijk bericht. U vindt het wettelijk bericht en deze privacy statement telkens onderaan op elke pagina van de ERGO-website.

U kunt zich bovendien wenden tot het openbare register van verwerkingen van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer in Brussel (http://www.privacycommission.be).

De ERGO website maakt gebruik van cookies
Meer informatie Ik ga akkoord